strona główna / oferta BHP
oferta BHP

usługi BHP

Firmom, które cenią profesjonalne i skuteczne usługi w zakresie bhp, ppoż., BEHAP proponuje zapoznanie się ze szczegółową ofertą zamieszczoną poniżej. Oferta ta obejmuje komplet usług, które pozwalają spełnić przez Pracodawców obowiązki wynikające z przepisów prawa. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy BEHAP.

 • kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy;
 • występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych;
 • informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz formułowania wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń;
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • przestawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w planach modernizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie dokumentacji dotyczącej modernizacji, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków z ich badania, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych;
 • doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dokumentowanie ryzyka zawodowego, które się wiąże z wykonywaną pracą;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników
 • prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych,
 • wykonywanie pomiarów środowiska pracy
 • kontrola stanu technicznego budynków i budowli oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych
 • szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego
 • wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych

 

Samokształcenie kierowane

SZKOLENIA BHP BEZ WYCHODZENIA Z DOMU


Szkolenie skierowane dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników służb BHP
 • pracowników inżynieryjno-technicznych

Dodatkowe informaje - kontakt

Usługi oraz szkolenia BHP i P.Poż w Poznaniu oferuje - BEHAP Mariusz Wrona
Wykonanie - Projektowanie i tworzenie stron www Poznań, firma Wena.Net