Usługi BHP i PPOŻ

firma

Firma BEHAP to kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, PPOŻ. i PIERWSZEJ POMOCY.

Szkolenia Z BEHAP nie są nudne. Stanowią one jeden z elementów podwyższania świadomości w zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. Prowadzone za pomocą INTERAKTYWNYCH I COACHINGOWYCH METODY NAUCZANIA zapraszają uczestników do aktywnego uczestniczenia w szkoleniu. Wszyscy wykładowcy posiadają doświadczenie zawodowe nabyte w dużych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych.

Misją firmy jest wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy. Wieloletnie doświadczenie oraz troska o bezpieczeństwo pracowników gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez BEHAP usług.

usługi BHP

Firmom, które cenią profesjonalne i skuteczne usługi w zakresie bhp, ppoż., BEHAP proponuje zapoznanie się ze szczegółową ofertą zamieszczoną poniżej. Oferta ta obejmuje komplet usług, które pozwalają spełnić przez Pracodawców obowiązki wynikające z przepisów prawa. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy BEHAP.

Organizowanie i prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń bhp.

Sporządzanie ocen ryzyka zawodowego.

Wykonywanie i dokumentowanie oceny zgodności maszyn, urządzeń, linii technologicznych z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Sporządzanie szczegółowych instrukcji obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń, linii technologicznych.

Sporządzanie szczegółowych instrukcji stanowiskowych.

Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy.

Występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych.

Informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz formułowania wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Przestawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w planach modernizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udział w ocenie dokumentacji dotyczącej modernizacji, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków z ich badania, a także kontrola realizacji tych wniosków.

Prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych.

Doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Wykonywanie pomiarów środowiska pracy.

Kontrola stanu technicznego budynków i budowli oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego.

Wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

Szkolenia skierowane dla:

kontakt

BEHAP MARIUSZ WRONA
Dąbrowa, ul Topolowa 5,
62-070 Dopiewo

 

tel. kom. 531 655 534
e-mail: biuro@mwbhp.pl

^
kontakt: +48 531 655 534